//
u leest nu...
Oosterweel

Ademloos en stRaten-generaal hebben uw hulp nodig!

Woensdag 24 juni 2009 is de allerlaatste dag waarop iedereen, jong of oud, waar u ook bent gedomicilieerd, een bezwaarschrift kan indienen tegen de bouwaanvraag voor de Lange Wapper. Als u bezwaren hebt tegen een viaduct over de stad , dan is dit uw enige kans om uw stem te laten horen; hierna wordt de bouwaanvraag goedgekeurd. Een groot aantal bezwaarschriften zal bovendien mee helpen duidelijk maken dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor dit viaduct.

Om u te helpen bij het indienen van zo’n bezwaarschrift, sturen we u deze mail met de nodige instructies. Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, en u hoeft zelfs niet woonachtig te zijn in Antwerpen. U hoeft ook geen bouwkundig deskundige of specialist verkeer te zijn. Bezwaarschriften kunnen namelijk gaan van zeer persoonlijke (gemotiveerde) bezwaren tot uiterst gespecialiseerde documenten. Belangrijk is dat ieder het recht heeft zo’n bezwaarschrift in te dienen en dat de procedure minder tijd in beslag neemt dan gedacht. Helemaal onderaan vindt u ook een aantal modelbrieven die u kunnen helpen.

We leggen hier de procedure stap voor stap uit:

1. Openbaar Onderzoek:

Van 26 mei tot 25 juni 2009 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd over de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (let wel: 24 juni 2009 is de laatste dag indiening bezwaarschrift). Wie zich wil informeren over de bouwaanvraag, kan hiervoor terecht in het Antwerpse Felix Pakhuis aan het Eilandje, elke werkdag van 9 tot 15 uur, en op donderdag ook van 17 tot 19 uur. Of u kunt het dossier ook integraal online raadplegen op www.antwerpen.be/openbaaronderzoekoosterweel.

Tijdens dezelfde periode (tot ten laatste 24 juni, 2009, dus) krijgt eenieder, jong of oud, inwoner van Antwerpen of niet, de kans om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. Deze brief moet schriftelijk bezorgd worden aan:

Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen -Jan Van Rijswijcklaan 162 -2020 Antwerpen

2. Hoe het Bezwaarschrift indienen?

Uw bezwaar dient schriftelijk toe te komen bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen ten laatste op 24 juni, 2009, met uw naam, adres, datum van schrijven, en handtekening (handtekening niet nodig als u de brief per email verstuurt). Wij raden u aan de brief aangetekend te versturen, maar dit is niet verplicht. Als u eventueel kosten wil besparen kan u met een groepje mensen verschillende brieven in een enveloppe aangetekend versturen. Als het niet anders kan, kan u de brief ook faxen (fax nummer: 03 338 66 98) of per email versturen aan stedenbouwkundige.vergunningen@stad.antwerpen.be (of aan oosterweel@stad.antwerpen.be). U kan de brief ook persoonlijk afgeven op de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen (alle werkdagen van 9 tot 12 uur), tegen ontvangstbewijs. U mag een brief met meerdere mensen ondertekenen, maar beter is het individueel ver! zenden van een brief.

3. Waaruit bestaat een bezwaarschrift?

Om geldig te zijn bevat een bezwaarschrift:

– Naam en adres van de indiener

– Ondertekening van de indiener

– Datum

– Omschrijving van het bezwaar: wat is uw bezwaar (een gedetailleerde beschrijving van uw bezwaren)?

– Reden waarop de indiener het beroep wil baseren: waarom of op basis van welke reden dient u het bezwaar in?

4. Model Bezwaarschrift:

Bezwaren kunnen van verschillende aard zijn: bv. technische bezwaren, juridische bezwaren, stedenbouwkundige bezwaren, gezondheid, milieu, geluid, fijn stof, probleem mobiliteit, ligging. U kan ook bezwaren uiten over onderdelen van het project, zoals het Sint Annabos, het Sint Annastrand, het Noordkasteel, verkeer omgeving Sportpaleis, op- en afritten, enz.

U hebt onvoldoende tijd om de bouwaanvraag voor de Lange Wapper (450 plannen en negen dikke farden tekst!) zelf grondig door te nemen, maar wil toch een beargumenteerd bezwaarschrift tegen het bouwproject indienen? Dan kunt u zich laten inspireren door een reeks van type bezwaarschriften die u op deze links (http://ademloos.be/?p=928 en https://stratengeneraal.wordpress.com/) en hier onderaan vindt. Voor het inhoudelijke overzicht hebben we de bezwaarschriften opgesplitst per thema (stedenbouw, geluid, verkeer, luchtkwaliteit), maar u kunt gerust argumenten uit de verschillende typebezwaarschriften in uw eigen bezwaarschrift combiner!  En uiteraard kunt u naar eigen goeddunken zelf argumenten toevoegen.

Ademloos en stRaten-generaal willen niemand een mening opdringen. Deze typebezwaarschriften dienen alleen als ruggesteuntje voor mensen die protest willen aantekenen tegen een viaduct dwars door Antwerpen maar geen maand vrijaf kunnen nemen om de hele bouwaanvraag van dit grootste bouwproject ooit in Vlaanderen zelf door te nemen.

typebezwaarschrift stedenbouw

typebezwaarschrift geluid

typebezwaarschrift verkeer

typebezwaarschrift luchtkwaliteit

We hopen dat we alle vragen beantwoord hebben en dat u het met ons belangrijk vindt dat schriftelijke bezwaren tegen de bouwvergunning voor de Lange Wapper bij de Dienst Stedenbouwkundige Vergunningen toekomen.

Misschien hebt u weet van familieleden, vrienden, kennissen, die ook bezwaar hebben en dit aan de Dienst Vergunningen willen laten weten, stuur ze dan deze mail met het verzoek om op hun beurt mensen op de hoogte te brengen,

de vzw’s Ademloos en stRaten-generaal

Reacties

7 gedachtes over “Ademloos en stRaten-generaal hebben uw hulp nodig!

 1. Ik probeerde het mijne deze namiddag door te faxen, zonder succes. Hebben ze daar hun fax afgezet ofzo?

  Dan maar ingescand en gemaild. Ik hoop dat het zo ook goed is aangekomen.

  Geplaatst door lievewoordjes | 24/06/2009, 14:03
 2. Hieronder mijn bezwaarschrift. Lezen jullie mee om te kijken of er discutabele argumenten in staan?

  Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning aan aanvrager Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor de bouw van de zogeheten Oosterweelverbinding, met Lange Wapper Brug. Ik verzoek U dringend om een dergelijke stedenbouwkundige vergunning niet af te geven.
  Ik motiveer mijn bezwaar als volgt:
  1. De Lange Wapper Brug brengt onherstelbare schade toe aan het erfgoedkundig patrimonium van de stad. Ze verandert met name de context van de beschermde brandweerkazerne aan de Siberiabrug en die van de Hogere Zeevaartschool in die mate dat er afbreuk wordt gedaan aan hun historische waarde. Ter hoogte van de Siberiabrug verstoort de Lange Wapper ook op enorme wijze de historische band tussen haven en stad door een ‘muur’ tussen deze twee op te werpen. Ze staat ook haaks op de plannen die de Stad Antwerpen met het Eilandje heeft en maakt de architecturaal hoogwaardige verbouwing van de brandweerkazerne door Zaha Hadid tot een futiele denkoefening.
  2. Bovendien hindert de Oosterweel-knoop de mogelijke stadsuitbreiding ter hoogte van het in de toekomst gedempte Lobroekdok en de Slachthuissite. Ze devaloriseert ook de uitbreiding ter hoogte van Spoor-Oost (verdwijnend rangeerstation NMBS, ter hoogte van Aquafin). Om de aan de mobiliteit van doorgaand verkeer tegemoet te komen, beperkt ze de broodnodige stadsvernieuwing in dit deel van de stad. Ook de geplande ontwikkeling rond het Eilandje als een soort Antwerpse Docklands wordt in ernstige mate gedevalueerd door de Lange Wapper-brug.
  3. Hoewel de Liefkenshoektunnel nu al onderbenut is, zorgt het Oosterweel-tracé voor een nog verdere marginalisering van die eerste tunnel. Mij lijkt het onlogisch om capaciteit onderbenut te laten en infrastructuur bij te bouwen, zeker wanneer blijkt dat het tracé van de BAM een pak meer stedelijke ruimte inpalmt dan de Straten Generaal- en ARUP/SUM-tunnelvariant. Uit de ARUP/SUM-studie blijkt tevens dat de verkeersknopen ter hoogte van het Noordkasteel en St. Annabos overbodig zijn in een tunnelvariant. Ik vind het dan ook wenselijk dat de bestaande groene (en in het geval van het St Annabos zelfs recreatieve) ruimte behouden wordt.
  4. Daar waar het BAM-tracé in bijna alle delen van de stad voor een toename van verkeer zorgt (bron ARUP/SUM, afbeelding 6.11) zijn er alternatieven voorhanden die dit minder doen. Een tunneltracé met aangepaste filtering zal zowel de blootstelling aan schadelijke stoffen als de geluidshinder in enkele van de meeste kwetsbare gebieden van de stad (Merksem, Deurne-Noord, Luchtbal) sterk doen afnemen en het verkeer op de R1 doen dalen. Kijken we naar de internationale context, dan lijkt de tendens meer en meer richting ondertunneling. In de VS hebben zowel Boston als Seattle bestaande viaducten ondertunneld of bestaan daar plannen toe en in Europa hebben Madrid en Barcelona hetzelfde gedaan. In deze context lijkt een nieuw viaduct bouwen in een stedelijke context haast reactionair. Het verleden heeft laten blijken dat overal waar viaducten gebouwd worden het stedelijke leven stilvalt: men denkt in de Vlaamse context inderdaad aan het Sportpaleis-viaduct, het A12-viaduct ter hoogte van Wilrijk of het viaduct van Vilvoorde aan de R0. Een uitbreiding van het viaduct ter hoogte Sportpaleis hypothekeert ook in hoge mate een toekomstige ondertunneling.
  5. Belangrijk lijkt mij tevens dat essentiële delen van de bouwaanvraag (oa. de aansluiting op de Schijnpoortweg en die op de Blancefloerlaan) niet op het plan opgenomen zijn. Nochtans vormen zij wezenlijke onderdelen van de aanvraag, omdat zij van ingrijpend belang zijn van de Antwerpenaren, wonend in de onmiddellijke omgeving van de aansluitingen. Het lijkt mij dan ook billijk de bouwaanvraag te weigeren tot er duidelijkheid is over deze aansluitingen.
  6. Uit de reactie op de alternatievenstudie (bijlage R2) lijkt het mij dat de BAM de ARUP/SUM-studie valselijk voorstelt: zij meent namelijk te kunnen stellen dat ARUP/SUM voor het BAM-tracé kiest. Dit is een compleet valse voorstelling van de feiten en het lijkt mij dan ook dat de bouwheer de alternatieven niet deugdelijk onderzocht heeft. Op basis van een gebrek aan degelijk bestuur, vraag ik dan ook met klem om deze bouwaanvraag niet af te leveren.
  7. Tot slot wil ik puur principieel stellen dat ik als betrokken Antwerpenaar niet kan aanvaarden dat de kwetsbaarste bevolkingsgroepen van Antwerpen (Merksem, Deurne-Noord, Dam, Luchtbal en Linkeroever) opnieuw het gelag betalen voor de mobiliteitshonger van Vlaanderen, daar waar alternatieven voorhanden zijn. Het afleveren van een bouwvergunning voor het BAM-tracé houdt een terugkeer naar het verleden in met snelwegen dicht bij woongebieden. De oliecrisis van de jaren zeventig wist ternauwernood de aanleg van een Stadssnelweg naar het centrum van Antwerpen te vermijden: het zou van bijzonder weinig historisch besef getuigen om een aanvraag goed te keuren die zo radicaal ingrijpt op het leven van eenieder die in het noordelijke deel van de stad woont, werkt en leeft.
  Met vriendelijke groet
  Naam + volledig adres……………………………………………………………………………….
  Handtekening………………………………………………………………………………………………

  Geplaatst door Steven | 14/06/2009, 22:41
 3. Kan iemand wonend in het buitenland ook een bezwaar indienen? Of is dit enkel voor inwoners van België of enkel voor Belgen?

  Geplaatst door Ugo van Herwijnen | 12/06/2009, 17:27
  • Aan Ugo van Herwijnen: Iedereen kan een bezwaarschrift indienen, ook al woon je niet in Belgie. Alle instructies over hoe je dat doet vind je hierboven. Je kan de brief zelfs faxen of emailen.

   Geplaatst door Antwerpenaar | 13/06/2009, 12:26
   • Een burger is een burger. Waar hij ook woont.

    Geplaatst door stratengeneraal | 13/06/2009, 13:25
 4. Beste,

  Kan iemans die in een andere locatie in Vlaanderen woont eveneens een bezwaarscdrift indienen ? Ofwel enkel mensen die in groot-Antwerpen gedomicileerd.

  Vriendelijke groeten,
  Jozef Smets

  Geplaatst door Jozef Smets | 12/06/2009, 16:08

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Het boek over het Sint-Annabos

%d bloggers liken dit: